THANH TREO KHĂN 2 TẦNG CAO CẤP


Thanh treo khăn MK 2 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 4 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 5 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 6 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 7 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 8 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 9 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 11 (inox 304)

Tay vịn (inox 304, 201)

THANH TREO KHĂN 2 TẦNG CAO CẤP


Thanh treo khăn MK 10G (inox 304)

Thanh treo khăn MK 10D (inox 304)

Thanh treo khăn MK 10Y (inox 304)

Thanh treo khăn MK 12 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 13 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 14 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 15 (inox 304)

Thanh treo khăn HV03

Thanh treo khăn HV603

THANH TREO KHĂN 1 TẦNG CAO CẤP

Thanh treo khăn HV610

Thanh treo khăn HV611

Thanh treo khăn HV612

Thanh treo khăn HV613

Thanh treo khăn HV614

Thanh treo khăn HV615

Thanh treo khăn HV616

Thanh treo khăn HV617

Thanh treo khăn HV618


Thanh treo khăn HV01

Thanh treo khăn HV02