THANH TREO KHĂN 2 TẦNG CAO CẤP

Thanh treo khăn MK 9 (inox 304) 

Thanh treo khăn MK 11 (inox 304)


Thanh treo khăn MK 15 (inox 304)


Thanh treo khăn MK 2 (inox 304)Thanh treo khăn MK 4 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 5 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 6 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 7 (inox 304, 201)

Thanh treo khăn MK 8 (inox 304)

Tay vịn (inox 304, 201)

THANH TREO KHĂN 2 TẦNG CAO CẤP

Thanh treo khăn MK 13 (inox 04)

Thanh treo khăn MK 12 (inox 304)

Thanh treo khăn MK 10G (inox 304)

Thanh treo khăn MK 10D (inox 304)

Thanh treo khăn MK 10Y (inox 304)

Thanh treo khăn MK 14 (inox 304)


Thanh treo khăn HV 02

Thanh treo khăn HV 03

Thanh treo khăn HV 603

THANH TREO KHĂN 1 TẦNG CAO CẤP

Thanh treo khăn HV 609

Thanh treo khăn HV 610

Thanh treo khăn HV 611

Thanh treo khăn HV 612

Thanh treo khăn HV01

Thanh treo khăn HV 04

Thanh treo khăn HV 613

Thanh treo khăn HV 614

Thanh treo khăn HV 615

Thanh treo khăn HV616

Thanh treo khăn HV 617

Thanh treo khăn HV 618