Kệ xà bông XB 900 (inox 304)


Kệ xà bông XB 800 (inox 304)

Kệ xà bông XB 100 (inox 304)


Kệ xà bông XB 200 (inox 304)


Kệ xà bông XB 300 (inox 304)

Kệ xà bông XB 700 (inox 304)

Kệ xà bông XB 660 (inox 304)